List

Catatan Kecil: Kumpulan Website untuk Web Developers

List
 1. Hidden Tools
  https://hiddentools.dev
 2. Music For Programming
  https://musicforprogramming.net
 3. PR. Language Converter
  https://ide.onelang.io
 4. HTTP Cat
  https://http.cat
 5. Iconscout
  https://iconscout.com
 6. CSS Zen Garden
  http://www.csszengarden.com
 7. A List Apart
  https://alistapart.com
 8. Code Project
  https://www.codeproject.com
 9. Scotch
  https://scotch.io
 10. Tutsplus
  https://tutsplus.com
 11. Creative Blog
  https://www.creativeblog.com
 12. Codrops
  https://tympanus.net/codrops
 13. MDN Web Docs
  https://developer.mozilla.org/zh-CN
 14. The Odin Project
  https://www.theodinproject.com
 15. Code Wars
  https://www.codewars.com
 16. WP Sessions
  https://wpsessions.com
 17. CSS Author
  https://cssauthor.com
 18. Laracasts
  https://laracasts.com
 19. Gradient Magic
  https://www.gradientmagic.com
 20. Trianglify
  https://trianglify.io
 21. CSS Tricks
  https://css-tricks.com
 22. Free Frontend
  https://freefrontend.com
 23. Code My UI
  https://codemyui.com
 24. CSS Reference
  https://cssreference.io
 25. HTML Reference
  https://htmlreference.io
 26. Frontend Mentor
  https://www.frontendmentor.io
 27. Site Point
  https://www.sitepoint.com
 28. Free CSS
  https://www.free-css.com
 29. Awesome Python
  https://pythonawesome.com
 30. Fun Javascript Projects
  https://fun-javascript-project.com
 31. Daily Dev
  https://daily.dev/
 32. Dev Docs
  https://devdocs.in
 33. Shortcode Dev
  https://shortcode.dev
 34. What Runs
  https://www.whatruns.com
 35. 1LOC
  https://1loc.dev
 36. Web Code Tools
  https://webcode.tools
 37. Am I Responsive
  http://ami.responsivedesign.is
 38. Shape Divider
  https://www.shapedivider.app
 39. Fancy Border Radius
  https://9elements.github.io/fancy-border-radius
 40. CSS Gradient
  https://cssgradient.io
 41. CSS Clip Path
  https://bennetfreely.com/clippy
 42. CSS Layout
  https://csslayout.io